Bij elk consult en behandeling zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

Algemene voorwaarden

1. Definities
Praktijk voor Natuurgeneeskunde Gezond met de Natuur is een eenmanszaak van Armande van Doesburg, gevestigd in Velserbroek aan de Lange Sloot 3, 1991 HN, Velserbroek, hierna te noemen GmdN. Cliënt is iedere natuurlijke persoon die met GmdN een behandelovereenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen GmdN en cliënt.

3. Uitvoering van de overeenkomst
GmdN zal de behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling, tijdig aan GmdN worden medegedeeld. GmdN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door cliënt verstrekte en/of onvolledige gegevens.

GmdN is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

GmdN heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om het probleem van cliënt op te lossen. Zij heeft echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat zij niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor tegenvallende resultaten van onderzoek of behandeling.

4. Wijziging van de behandeling
Indien tijdens de uitvoering van de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is om de therapie te wijzigen of aan te vullen zullen GmdN en cliënt in onderling overleg de behandeling aanpassen.

Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. Indien cliënt tegen het advies van GmdN de overeenkomst beëindigt, zal cliënt op verzoek van GmdN een verklaring ondertekenen waarin cliënt te kennen geeft dat hij/zij tegen het advies in gaat en het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

GmdN verplicht zich cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien haar behandeling niet geëigend en/of toereikend is of wanneer ingrijpen van een medisch professional of zorgprofessional in haar ogen noodzakelijk is.

5. Geheimhouding
In het kader van privacy mag cliënt er in alle gevallen vanuit gaan dat GmdN zich houdt aan de regelgeving die van toepassing en beschreven is in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast beperkt GmdN zich enkel tot de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze gebruikt worden. Verder heeft GmdN passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens veilig op te slaan.

GmdN betracht geheimhouding ten aanzien van door cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Met uitzondering van de gegevens waaromtrent cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik ervan.

De (medische) gegevens van cliënt worden zorgvuldig bewaard gedurende de behandeling en tot 15 jaar na het laatste bezoek in verband met de eisen die aan de praktijkinrichting worden gesteld. Daarna zullen die gegevens op een veilige manier worden vernietigd.

6. Klachten
Indien cliënt niet tevreden is of klachten heeft over de behandeling of verrichte werkzaamheden, dient dit binnen 30 dagen schriftelijk te worden gemeld aan GmdN. Om tot een wederzijdse oplossing te komen doet zij alles wat in haar vermogen ligt. Als beide partijen er niet uit komen, kan cliënt de klacht via de KAB (klachtencommissie alternatieve behandelwijzen) kenbaar maken.

7. Betaling
Cliënt dient de factuur van GmdN middels een transactie (overboeking, contant) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen op de vermelde bankrekening. Bij te late betaling kan GmdN een incassobureau inschakelen en is cliënt aansprakelijk voor alle kosten die daarmee gepaard gaan. Cliënt gaat bij behandeling akkoord met de tarieven beschreven op gezondmetdenatuur.nl

8. Verhindering
Wanneer cliënt een afspraak wil verzetten of annuleren, dient dit minimaal 24 uur van tevoren aangegeven zijn, zodat GmdN in de mogelijkheid is deze plaats op te vullen. Wanneer cliënt zich niet tijdig afmeldt, zullen de kosten voor het consult bij cliënt in rekening worden gebracht. Cliënt is 7 dagen per week, 24 uur per dag in de gelegenheid om zijn/haar verhindering telefonisch (voicemail) 06-29168607 of per e-mail door te geven (gezondmetdenatuur@gmail.com).