Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat een dossier wordt aangelegd, dat persoonlijke informatie bevat over uw gezondheid. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Het is belangrijk dat de privacy van de cliënten goed wordt geborgd. In dit privacy reglement leest u hoe door mij wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Art. 1 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Art. 2 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • het verlenen van natuurgeneeskundige hulp;
 • het declareren van de verleende zorg bij de patiënt;
 • ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • wetenschappelijk onderzoek.

Art. 3 Gegevensverwerking

Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. De behandelend natuurgeneeskundig therapeut heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen de behandelend natuurgeneeskundig therapeut en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens, zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.

 1. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematisch bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor gebruikt worden. Ik zal niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 2. Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek, zal hiervoor vooraf toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Art. 4 Beschrijving van de gegevens

De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam, adres, woonplaats;
 • klantnummer en/of geboortedatum;
 • naam huisarts/ andere zorgverleners;
 • gegevens van de ouder(s)/wettelijke vertegenwoordiger bij minderjarige cliënten;
 • medische gegevens;
 • behandeling gegevens.

Art. 5 Rechten

 1. Als patiënt heeft u recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Ik informeer u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd.
 2. U heeft als patiënt recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u schriftelijk een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. De aanvraag wordt zo snel mogelijk in behandeling genomen en de kopie van het dossier wordt persoonlijk aan u overhandigd. Indien nodig wordt om identificatie gevraagd. Deze voorzorgsmaatregelen zijn om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terecht komen.
 3. U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als er sprake is van onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen, schriftelijk met daarbij vermeld de beweegredenen. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, kan besloten worden niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen, wordt dat gemotiveerd.
 5. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende: – betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend – betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12-15 jaar, dan worden de rechten door de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend – betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen – betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Art. 6 Bewaartermijn

 • Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende een periode van vijftien jaar na afloop van de behandelovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat dossiers langer worden bewaard.
 • Voor minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar begint te lopen vanaf het moment dat de leeftijd van 18 jaar wordt bereikt.
 • Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Art. 7 Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek, behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op aan stagiaires.

Uitzondering op geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven;
 • het verstrekken van gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger ook betrokken is bij de zorgvraag, zoals de waarnemer tijdens mijn afwezigheid, huisarts, andere therapeuten en intervisiegroepen of ander intercollegiaal overleg en daar schriftelijk toestemming voor is gegeven;
 • het gebruikt wordt voor de financiële administratie, zodat een factuur kan worden opgesteld en gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar;
 • er zwaarwegende redenen zijn om het beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als er sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op lichamelijk geweld, of;
 • ik daartoe gehouden ben op rond van een wettelijke verplichting of rechterlijke uitspraak.

Art. 8 Informatiebeveiliging

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen.

Art. 9 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dat geval via deze website informeren.