Tijdens de vijfjarige HBO opleiding ben ik deskundig geschoold tot natuurgeneeskundig therapeut. Ook heb ik de eed van Hippocrates* afgelegd. Ik ben echter geen arts of medicus en zal nooit de plaats innemen van reguliere medische professionals of zorgprofessionals. Daarom zal ik ook nooit een medisch advies uitbrengen of een medische diagnose stellen. U wordt aangeraden zich te allen tijde met medische vragen, klachten of symptomen te richten tot een reguliere medische professional of zorgprofessional, zodat goed onderzoek, diagnostiek en medische zorg u niet wordt onthouden. U dient nimmer uw medicatie of artsenbezoeken te staken zonder overleg met uw behandelende arts of specialist. Bij acute medische klachten of psychische problemen, bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten wordt geadviseerd direct reguliere medisch professionele hulp in te roepen. Natuurgeneeskunde en hieraan gerelateerde behandelingen kunnen een uitstekende aanvulling zijn op reguliere (medische) behandelingen.

Deze website heeft als doel geïnteresseerden te informeren over de door de therapeut gegeven natuurgeneeskundige behandelingen.

In het geval dat ik u als therapeut u het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen adviseer, dan betreft het nooit een medisch advies. U wordt aangeraden altijd: de bijsluitertekst of de gebruiksaanwijzing goed te lezen, zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering, een eventuele zwangerschap en het gebruik van andere geneesmiddelen, alcohol of drugs aan mij te melden en waakzaam te zijn voor bijwerkingen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze website van producten of diensten door geïnteresseerden is volledig voor eigen verantwoordelijkheid en risico van de gebruiker. Elke aansprakelijkheid voor eventuele, directe en indirecte, schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten door geïnteresseerden sluit ik uit.

*Eed van Hippocrates (EED/GELOFTE)

Ik zweer plechtig bij God almachtig Of Ik beloof:

  • dat ik mijn kennis in dienst zal stellen van de mensheid;
  • dat ik mijn beroep zal uitoefenen naar eer en geweten;
  • dat ik de kwaliteit van het leven zal respecteren;
  • dat bij het uitoefenen van de natuurgeneeskunde, de gezondheid van de patiënt op de eerste plaats zal staan;
  • dat ik in mijn behandeling mij niet zal laten leiden door verschil in religie, nationaliteit, ras, politieke opvatting of sociale status van de patiënt;
  • dat ik de grondbeginselen van de natuurgeneeskunst naar beste vermogen zal respecteren en in de praktijk zal brengen;
  • dat ik met mijn collega’s op basis van wederzijds respect zal omgaan;
  • dat ik geheim zal houden al hetgeen mij in de uitoefening van mijn beroep als geheim is toevertrouwd, of wat daarbij als geheim te mijner kennis is gekomen, of waarvan ik het vertrouwelijk karakter moet begrijpen.

Ik doe deze belofte in alle vrijheid en naar geweten.